Diketahui f : x → 3x+4. Jika daerah asal f adalah Df = {x∣-2<x<=3,x in bilangan bulat }, daerah hasil f

Diketahui f : x → 3x+4. Jika daerah asal f adalah Df = {x∣-2<x<=3,x in bilangan bulat }, daerah hasil f

Df merupakan domain dari f(x) atau daerah asal dari f(x) maka mencari daerah hasil grafik fungsi y = f(x) dengan proses mensubstitusi batas x Diketahui: – f(x) = 3x+4 – Df = {x∣-2<x<=3,x in bilangan bulat}, maka Df = {-1, 0, 1, 2, 3} Substitusikan nilai x pada f(x) f(x) = 3x+4 f(-1) = 3(-1)+4 f(-1) = -3 + 4 f(-1) = 1 f(0) = 3(0)+4 f(0) = 0 + 4 f(0) = 4 f(1) = 3(1)+4 f(1) = 3 + 4 f(1) = 7 f(2) = 3(2)+4 f(2) = 6 + 4 f(2) = 10 f(3) = 3(3)+4 f(3) = 9 + 4 f(3) = 13 Sehingga daerah hasilnya (range) adalah Rf = {1, 4, 7, 10, 13}