Diketahui fungsi f(x)=2x^(2)-3 dengan daerah asal A={-1,0,1,2,3} tentukan daerah hasil dari fungsi tersebut…

Diketahui fungsi f(x)=2x^(2)-3 dengan daerah asal A={-1,0,1,2,3} tentukan daerah hasil dari fungsi tersebut…

Jawaban : {-3, -1, 5, 15} Ingat! Daerah hasil fungsi f(x) adalah R = { y | y = f(x) , x anggota domain} Diketahui f(x) = 2x² – 3 Daerah asal A dimana A = { -1,0,1,2,3} Perhatikan perhitungan berikut x = -1—>f(-1) = 2(-1)²-3 = 2(1)-3 = 2-3 = -1 x = 0 —>f(0) = 2(0)² – 3 = 2(0) – 3 = 0-3 = -3 x = 1—>f(1) = 2(1)²-3 = 2(1)-3 = 2-3 = -1 x = 2—>f(2) = 2(2)²-3 = 2(4)-3 = 8-3 = 5 x = 3—>f(3) = 2(3)²-3 = 2(9)-3 = 18-3 = 15 Dengan demikian daerah hasil fungsinya adalah {-3,-1,5,15}.