sebutkan enam orang yang tergabung dalam majlis syura!

sebutkan enam orang yang tergabung dalam majlis syura!

 

Jawaban:

Ali bin abu thalib, ustman bin affan, abu darrahman bin auf, Az Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin, Saad bin Abu Waqash